پرسنل :

کارشناس هماهنگی و پیگیری : بهنوش رکن الدینی قلعه دژ

سر پرست دفتر توسعه و بهره برداری : شهرام داوری

کارشناس فنی و مهندسی : حمید کناره

کارشناس بهره برداری از تأسیسات : فریبرز شجاعی

کارشناس مالی : عبدالنبی روزبان

کارشناس منابع انسانی و خدمات پشتیبانی : نادر نیک روش