مقالات

بازچرخانی فاضلاب برای کاربردهای صنعتی با استفاده از فناوری غشایی؛ مطالعه موردی، تصفیه فاضلاب بندرعباس

حجم مصرف آب در سال 2000 معادل 4430 کیلومتر مکعب بوده است، در حالی که افزایش قابل توجهی در تقاضای آب معادل 5240 کیلومتر مکعب در سال تا سال 2025 پیش بینی می شود (1). در مقایسه با این افزایش تقاضای آب، حجم کل آب بازچرخانی شده نسبتاً کم است. اگرچه فاضلاب شهری به طور فزاینده ای به عنوان منبع ارزشمند آب، مواد مغذی و انرژی شناخته می شود ، با این وصف تقریباً 5 درصد از فاضلاب در سراسر جهان جمع آوری و تصفیه می شود (1). تخمین زده می شود که سالانه 380 کیلومتر مکعب فاضلاب در سراسر جهان تولید می شود که بیش از 5 برابر حجم سالانه آب از آبشار نیاگارا است، از اینرو سرمایه گذاری کلان مورد نیاز برای مدیریت چرخه آب انسانی را می توان به راحتی با بهره مندی از بازیافت آب تصفیه شده بازچرخانی کرد (2). احیای آب برای صنایع بیشتر به دلیل کمبود منابع آب محلی، یا به دلیل محدودیت منابع آب یا رقابت شدید برای تامین انرژی انجام می شود. نسبت آب صنعتی به کل نیاز آب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ترتیب 41 درصد و 3 درصد است (3).  اگرچه برداشت صنعتی تمایل به افزایش دارد، تخمین زده می شود که m3/d 109× 1.9 در سال 1995 به حدود m3/d  109× 3.2 تا سال 2025 خواهد رسید (4-5). تفاوت منطقه‌ای در احیای آب نشان می‌دهد که بیشتر پروژه‌هایی که در صنعت اجرا می‌شوند، در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز شده‌اند که میزان مصرف آب برای صنایع بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای در حال توسعه، تعدادی از شرایط وجود دارد که بر پتانسیل استفاده مجدد از آب تأثیر می گذارد، از جمله فقدان جمع آوری فاضلاب و سیستم های تصفیه نامناسب (5). هدف از تدوین این مقاله اطلاع رسانی به جهانیان از نتایج مفید و موثر بازچرخانی 100 درصدی فاضلاب یک شهر در ایران و تبدیل آن به آب صنعتی برای حفظ محیط زیست و دستیابی به منافع اقتصادی است.

بهینه سازی زنجیرة تأمین آب آب شیرین کن اسمز معکوس با رویکرد اقتصادی و زیست محیطی (پژوهش موردی زنجیره تأمین آب آب شیرین کن در استان هرمزگان)

چکیده مقاله:
مدیریت زنجیره تأمین پایدار، تعاملات بین ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در برمی گیرد این پژوهش، مدل ریاضی برنامه ریزی خطی طراحی زنجیره تأمین آب آب شیرین کن اسمز معکوس برای بهینه سازی ارزش فعلی خالص هز ینه های سرمایه گذاری و بهره برداری کارخانه های آب شیرین کن، خطوط لوله انتقال آب و هزینه های زیست محیطی برای افق زمانی را معرفی می کند هزینه های زیست محیطی شامل هزینه های مالیاتی ناشی از تولید گاز گلخانه ای CO2 و هزینه های زیست محیطی رقیق سازی پساب قبل از ورود به دریا است. مدل برای مطالعه موردی زنجیره تأمین آب آب شیرین کن اسمز معوکس پنج شهر در استان هرمزگان در افق زمانی 20 ساله پس از کدگذاری در نرم افزار متلب  حل شده است. سهم هزینه بخش های زنجیره تأمین آب آب شیرین کن دربندرعباس با احتساب هزینه های زیست محیطی برحسب دلار آمریکا در مترمکعب آب شیرین و درصد شامل هزینه کل زنجیره تأمین۰/۵۳۳۴ (۱۰۰درصد)، کارخانه آب شیرین کن۰/۳۶۴۰ (۶۸/۲۴درصد)، خط انتقال۰/۰۴۵۸(۸/۵۹درصد)، مالیات دی اکسید کربن۰/۰۸۸۵(۱۶/۵۹درصد) و رقیق سازی پساب۰/۰۳۵۱(۶/۵۸درصد)است.هرچه هزینه رقیق سازی پساب بیشتر شود تأثیرات زیست محیطی بیشتر کاهش می یابد و برعکس. همچنین با کاهش، مصرف انرژی سوخت های فسیلی در آب شیرین کن ها مقدار گاز CO2کاهش می یابد. برنامه ریزان منابع آب می توانند از مدل ریاضی ارائه شده و نتایج این پژوهش برای گسترش ظرفیت آب شیرین کن استفاده کنند.

پیمایش به بالا