مقالات

بهینه سازی زنجیرة تأمین آب آب شیرین کن اسمز معکوس با رویکرد اقتصادی و زیست محیطی (پژوهش موردی زنجیره تأمین آب آب شیرین کن در استان هرمزگان)

چکیده مقاله:
مدیریت زنجیره تأمین پایدار، تعاملات بین ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را در برمی گیرد این پژوهش، مدل ریاضی برنامه ریزی خطی طراحی زنجیره تأمین آب آب شیرین کن اسمز معکوس برای بهینه سازی ارزش فعلی خالص هز ینه های سرمایه گذاری و بهره برداری کارخانه های آب شیرین کن، خطوط لوله انتقال آب و هزینه های زیست محیطی برای افق زمانی را معرفی می کند هزینه های زیست محیطی شامل هزینه های مالیاتی ناشی از تولید گاز گلخانه ای CO2 و هزینه های زیست محیطی رقیق سازی پساب قبل از ورود به دریا است. مدل برای مطالعه موردی زنجیره تأمین آب آب شیرین کن اسمز معوکس پنج شهر در استان هرمزگان در افق زمانی 20 ساله پس از کدگذاری در نرم افزار متلب  حل شده است. سهم هزینه بخش های زنجیره تأمین آب آب شیرین کن دربندرعباس با احتساب هزینه های زیست محیطی برحسب دلار آمریکا در مترمکعب آب شیرین و درصد شامل هزینه کل زنجیره تأمین۰/۵۳۳۴ (۱۰۰درصد)، کارخانه آب شیرین کن۰/۳۶۴۰ (۶۸/۲۴درصد)، خط انتقال۰/۰۴۵۸(۸/۵۹درصد)، مالیات دی اکسید کربن۰/۰۸۸۵(۱۶/۵۹درصد) و رقیق سازی پساب۰/۰۳۵۱(۶/۵۸درصد)است.هرچه هزینه رقیق سازی پساب بیشتر شود تأثیرات زیست محیطی بیشتر کاهش می یابد و برعکس. همچنین با کاهش، مصرف انرژی سوخت های فسیلی در آب شیرین کن ها مقدار گاز CO2کاهش می یابد. برنامه ریزان منابع آب می توانند از مدل ریاضی ارائه شده و نتایج این پژوهش برای گسترش ظرفیت آب شیرین کن استفاده کنند.

پیمایش به بالا