تفاهمنامه ها

تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

این تفاهم نامه بین شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس از یک سو و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان از سوی دیگر منعقد میگردد.

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه هرمزگان

این تفاهم نامه بین شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس از یک سو و دانشگاه هرمزگان از سوی دیگر منعقد میگردد.

پیمایش به بالا