پروژه های آتی

  • ساماندهی آب برگشتی از پساب آب شیرین کن

  • احداث آب شیرین کن ۵۰۰۰ متر مکعبی در منطقه ویژه

  • بازسازی شبکه جمع آوری فاضلاب

پیمایش به بالا