پروژه های اجرا شده

عملیات راهبری فرآیند ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ اصلی و تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس

عملیات پروژه شامل راهبری ، بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ اصلی شهر بندرعباس به مدت یکسال می باشد.

نام پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور هیدروسازه

مدت

12 ماه

زمان شروع

فروردین 1400

اعتبار

90 میلیارد ریال
پیمایش به بالا