پروژه های اجرا شده

عملیات راهبری فرآیند ، بهره بردرای ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ اصلی و تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس

عملیات پروژه شامل راهبری ، بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ اصلی شهر بندرعباس به مدت یکسال می باشد.

نام پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور هیدروسازه

مدت

12 ماه

زمان شروع

فروردین 1400

اعتبار

90 میلیارد ریال
به بالای صفحه بردن