پروژه های اجرا شده

عملیات ساختمانی احداث مخزن ده هزار متر مکعبی، احداث ایستگاه پمپاژ انتقال پساب و ساختمان های جنبی

عملیات پروژه شامل احداث مخزن بتنی به حجم ده هزار مترمکعب ، احداث ایستگاه پمپاژ خط انتقال ، ساختمان تابلو برق و ترانس برق و سایر عملیات محوط سازی می باشد.

نام پیمانکار

شرکت ساختمانی کومار

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

مدت

۱۴ ماه

زمان شروع

تیر ماه 1400

اعتبار

500 میلیارد ریال

نام پیمانکار

شرکت ساختمانی کومار

نام مشاور

شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان

زمان شروع

تیر ماه 1400

مدت

۱۴ ماه

اعتبار

500 میلیارد ریال

عملیات راهبری فرآیند ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه پمپاژ اصلی و تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس

عملیات پروژه شامل راهبری ، بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب و ایستگاه پمپاژ اصلی شهر بندرعباس به مدت یکسال می باشد.

نام پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور هیدروسازه

مدت

12 ماه

زمان شروع

فروردین 1400

اعتبار

90 میلیارد ریال

تامین ورق ، ساخت، پوشش و حمل لوله های فولادی خط انتقال پساب فاضلاب بندرعباس

عملیات پروژه شامل تامین 4000 تن ورق فولادی از شرکت فولاد مبارکه و ساخت ،پوشش و حمل 22 کیلومتر لوله فولادی به قطر 900 میلیمتر می باشد.

نام پیمانکار

شرکت کیوان جاوید جنوب تامین کننده ورق : فولاد مبارکه

نام مشاور

بازرس : تجهیزات نیرو
مشاور : صدرآب نیرو

مدت

4 ماه

زمان شروع

اسفند 1400

اعتبار

1770 میلیارد ریال

نام پیمانکار

شرکت کیوان جاوید جنوب تامین کننده ورق : فولاد مبارکه

نام مشاور

بازرس : تجهیزات نیرو مشاور : صدرآب نیرو

زمان شروع

اسفند 1400

مدت

4 ماه

اعتبار

1770 میلیارد ریال

عملیات اجرایی خط انتقال پساب بطول 22 کیلومتر به قطر 900 میلیمتر

عملیات پروژه شامل اجرا خط انتقال به طول 22 کیلومتر لوله فولادی به قطر 900 میلیمتر ، انجام عملیات خاکبردرای و مسیر سازی ، ساخت ابنیه فنی و حوضچه های بتنی به تعداد 70 دستگاه ، انجام 6 مورد لوله رانی بطول حدود 400 متر می باشد.

نام پیمانکار

شرکت ساخت گستر چهارمحال

نام مشاور

شرکت مهندسی مشاور صدرآب نیرو

مدت

12 ماه

زمان شروع

اسفند 1400

اعتبار

520 میلیارد ریال

نام پیمانکار

شرکت ساخت گستر چهارمحال

نام مشاور

شرکت مهندسی مشاور صدرآب نیرو

زمان شروع

اسفند 1400

مدت

12 ماه

اعتبار

520 میلیارد ریال
پیمایش به بالا