مدیران و مشاورین

عبدالله زنگنه اینالو

مشاور حقوقی و امور قراردادها

شهاب بینایی

مشاور ارشد اجرایی

علیرضا خورشید زاده

مشاور رسانه و روابط عمومی

ایرج بهرامی نیکخو

مشاور ارشد مالی

حمیدرضا کرمی

مدیر دفتر توسعه و بهره برداری

شایسته سحی زاده

مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی
پیمایش به بالا