تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی شیرآلات و اتصالات خط انتقال پساب تصفیه شده به صنایع غرب بندرعباس

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد«تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی  شیرآلات و اتصالات خط انتقال پساب تصفیه شده به صنایع غرب بندرعباس» طبق مشخصات فنی که در پیوست اسناد مناقصه می باشد از تولیدکننده های معتبر و واجد صلاحیت خریداری نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت اداری مورخ 07/04/1401 روز سه شنبه به نشانی بندرعباس، بلوار امام خمینی، شهر نمایش، مجتمع تجاری-اداری عرفان، طبقه 5 واحد 63 مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 33318071-076 یا 33318090-076 تماس حاصل نمایند.

الف: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار 2.500.000.000 ریال از نوع ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد می باشد.

ب: مهلت ارائه اسناد : تا آخر وقت اداری مورخ 12/04/1401 ساعت 10 روز دو شنبه

ج: زمان و مکان برگزاری بازگشایی پاکات مناقصه : مورخ 13/04/1401 ساعت 10 روز سه شنبه در محل سالن جلسات شرکت

مهلت دریافت اسناد به پایان رسیده است

 

پرسش مناقصه

  • Max. file size: 10 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
سوال شماره یک

پاسخ شماره یک

سوال شماره دو

پاسخ شماره ۲

 

پیمایش به بالا