خرید(تهیه و ساخت)، حمل، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی و تحویل آن در ساختمان ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس در نظر دارد«خرید(تهیه و ساخت)، حمل، نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی و تحویل آن در ساختمان ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس» با برآورد اولیه 15.000.000.000 ریال، طبق مشخصات فنی که در پیوست اسناد مناقصه می باشد از فروشنده معتبر و واجد صلاحیت خریداری نماید. لذا متقاضیان محترم می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت اداری مورخ 29/04/1401 روز چهار شنبه به نشانی بندرعباس، بلوار امام خمینی، شهر نمایش، مجتمع تجاری-اداری عرفان، طبقه 5 واحد 63 مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 33318071-076 یا 33318090-076 تماس حاصل نمایند.

الف: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار 750.000.000 ریال از نوع ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد می باشد.

ب: مهلت ارائه اسناد : تا آخر وقت اداری مورخ 08/05/1401 ساعت 10:00 روز شنبه

ج: زمان و مکان برگزاری بازگشایی پاکات مناقصه : مورخ 09/05/1401 ساعت 10:00 روز یکشنبه در محل سالن جلسات شرکت

 

پیمایش به بالا