الحاقیه شماره یک آگهی مناقصه خرید، ساخت، نصب، راه اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه شده فاضلاب شهر بندرعباس

كليه مناقصه گران محترم

پيرو فراخوان آگهي مناقصه با موضوع «خريد، ساخت، نصب و راه اندازي تجهيزات ايستگاه پمپاژ پساب تصفيه شده فاضلاب شهر بندرعباس» بدينوسيله به آگاهي مي رساند باتوجه به درخواست تمديد مناقصه گران محترم، مهلت تحويل اسناد مناقصه تا روز چهارشنبه مورخ  25/ 05/ 1402ساعت 15:00 تمديد و بازگشايي پاكات در روز شنبه مورخ 28/ 05/ 1402 راس ساعت 09:00 خواهد بود.

شايان ذكراست كه اين الحاقيه جزء لاينفك اسناد مناقصه محسوب و مي بايست پس از مهر و امضاء توسط مناقصه گر همراه با ساير اسناد و مدارك ارائه گردد.

لینک کوتاه:

مطالب بیشتر

پیمایش به بالا